· 

travel sketch, Ushuaia, Argentina

街から港を臨む

左は我が船、オーシャンドリーム